Аплицирање

Уписи

Нашиот тим за стручна ориентација е посветен да ви одговори на сите потребни прашања, да ви помогне при изборот на професионалите модуларни пакети и како во иднина да ја градите својата кариера

Распоред кога започнуваат обуките и до кога траат обуките

 • Обуките со годишна програма  за фризери и  козметичари ,започнуваат од 01.10.2019 година и завршуваат на 30.06.2019година.
 • Новите  програми  за учебната 2019-2020година, првиот повик ќе започне на 01.04.2019година и ќе трае до 31.05.2019година, вториот повик ќе започне од 01.09.2019 до 15.10.2019 година

МОДУЛАРНИТЕ ОБУКИ ЗА РАБОТНО ОСПОСОБУВАЊЕ  СЕ ОРГАНИЗИРААТ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

за струките лични услуги фризер, шминкер, козметичар, масер
со тригодишно траење на образованието
во Приватното средно училиште “Академија Леонтиќ”
 • Пријавен лист образец П1 за упис во прва година;
 • Таксена марка во износ од 50 денари ( уплата во банка на пп.50 )
 • Да се уплати во банка со следните податоци
 • Назив и седиште на примач- ТРЕЗОРСКА СМЕТКА
 • Банка на примач – НБРМ
 • Трансакциска сметка – 100000000063095
 • Уплатна сметка – 840-општина-18203161
 • Приходна сметка- 722313
 • Цел на дознака – за административни такси
 • Извод од матичната книга на родените на кандидатот, оригинал и не постар од 6 месеци;
 • Свидетелства од V до VIII одделение за завршено задолжително основно образование – копија заверена на нотар (оригиналите се приложуваат само на увид).
Изводот од матичната книга на родените во оригинал и не постар од 6 месеци и копиите од свидетелствата од V до VIII одделение заверени на нотар, се чуваат во Архивата на Приватното средно училиште “Академија Леонтиќ”.

  Име, татково име и презиме

  Датум и место на раѓање

  ЕМБГ

  Бр. на лична карта

  Бр. на пасош

  Држава

  Адреса на постојано живеење

  Завршено образование

  Претходно искуство од оваа област

  Адреса на моментален престој

  Локација

  Телефонски број

  E-Mail адреса

  Резервација за основните дејности на обука

  Резервација за почеток на учебната година

  Изјава

  Академија Леонтиќ