Потребни документи за упис

  • Извод на родени не постар од шест месеци(оргинал на увид) да се донесе копија заверено на нотар
  • Диплома за завршено средно.
  • Молба за упис(се подготвува во центарот)
  • Таксаза упоис 50 денари
  • Копја од лична карта
  • Потпишување на договор
  • Уплатата во банка,копија од уплатница на увид

Академија Леонтиќ